• KISARAGI Sofa 2.5p HK$62,400.00
  • KISARAGI Table HK$35,000.00
  • KISARAGI Chair HK$16,300.00
  • KISARAGI LD Table HK$37,500.00
  • KISARAGI Sofa 3p HK$68,700.00
  • KISARAGI AV Cabinet HK$43,700.00
  • KISARAGI LD Arm Chair HK$18,800.00
  • KISARAGI Cabinet HK$62,400.00
  • KISARAGI Living Table HK$16,300.00