• KISARAGI Chair HK$14,670.00 HK$16,300.00
  • MUSHROOM chair DC347-1N HK$3,870.00 HK$4,300.00
  • SOLID arm chair DC341-0W HK$4,590.00 HK$5,100.00
  • Tapered Chair HK$4,500.00 HK$5,000.00